Musikkteknologidagene 2013

Musikkteknologidagen(e) 2013 blir viet den pågående SAK-prosessen om musikkteknologiens plass i høyere utdanning, forskning og utvikling i Norge. Alle musikkteknologiinteresserte institusjoner er invitert.

Tid og sted: 7. nov. 2013 11:00 – 16:00, NOTAM, Sandakerveien 24D

Program

Hoveddelen av programmet vil være kl 11-16, med mulighet for mingling før, og middag etter programmet.

09.00-11.00 Kaffe, mingling, gjennomgang av innhold i databasen
11.00-11.30 Introduksjon av deltagere og SAK-prosjektet
11.30-12.00 Presentasjon av databasen og nettstedet
12.00-12.30 Diskusjon av fagområdene som er med i databasen. Hva/hvem mangler?
12.30-13.00 Lunsj
14.00-15.00 Presentasjon og diskusjon av veikartet «Musikkteknologi 2030»
15.00-16.00 Hvor kan vi få til SAK?
19.30- Middag (Trattoria Popolare)

 

Hvor?

Musikkteknologidagen(e) 2013 avholdes hos Notam i Sandakerveien 24D, Bygg F3. Mer informasjon om transport ditt på her.

Årets tema: SAK

SAK står for samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon, og er et statlig tiltak for å samkjøre og koordinere ulike tiltak i høyere utdanning og FoU. Institutt for musikkvitenskap (IMV) ved Universitetet i Oslo (UiO) har fått innvilget SAK-midler for å dokumentere det nåværende musikkteknologitilbudet i Norge, og koordinere den fremtidige utdannings- og forskningsaktiviteten i dette raskt voksende fagområdet.

Mål med SAK-prosjektet

Vi har fire konkrete mål med SAK-prosessen:

  • Utarbeidelse av en database over alle musikkteknologirelaterte studietilbud på høgskole- og universitetsnivå, inkludert oversikt over kontaktpersoner ved institusjonene.
  • Etablering av et nasjonalt nettsted for utdanning og forskning i musikkteknologi med fokus på
  • informasjonsutveksling og koordinering.
  • Utarbeidelse av en rapport som oppsummerer dagens situasjon i musikkteknologifeltet i Norge, samt kommenterer det internasjonale feltet.
  • Utarbeidelse av et veikart for hvordan vi ser for oss utviklingen av feltet på de ulike institusjonene.

Basert på dette materialet vil vi utarbeide avtaler om samarbeid og arbeidsfordeling mellom de involverte institusjonene.

Koordinering og fremdrift

SAK-prosjektet ledes av Alexander Refsum Jensenius (IMV). Dokumentasjonsarbeidet ledes av Notto Thelle (Notam). En arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra IMV, NTNU, NMH og Notam påbegynte arbeidet våren 2013. De første resultatene fra dokumentasjonsarbeidet legges frem høsten 2014, og diskuteres i plenum med alle interesserte institusjoner på Musikkteknologidagene 2013. Prosjektet avsluttes våren 2014, med mulighet for forpliktende avtaler mellom interesserte parter. Implementering av de anbefalte koordineringsforslagene vil begynne fra høsten 2014.

Hva er Musikkteknologidagene?

Musikkteknologidagene er en årlig konferanse og møteplass for representanter for undervisnings- og forskningsinstitusjoner, produksjonsmiljøer, kunstnere, forskere, studenter og andre interesserte som på ulike måter arbeider med musikkteknologi i Norge. Musikkteknologidagene har blitt arrangert rundt omkring i Norge siden 2005.

Musikkteknologi i Norge

Musikkteknologi er en samlebetegnelse for en rekke fagretninger hvor musikk og teknologi på forskjellig måte spiller sammen. Kort oppsummert kan vi si at disse kan deles inn i fire hovedretninger:

  • Musikkteknologiske grunnlagsproblemer: innen kognisjon, informatikk, kunstig intelligens, osv.
  • Musikkteknologiutvikling: elektronikk, mekanikk, sensorteknologi, programmering, menneske-maskin-interaksjon, osv.
  • Musikkteknologianvendelse: produksjon/komposisjon, utøving, lytting, analyse.
  • Studier av musikkteknologi og dens bruk: verk/instrumentanalyse, historie, pedagogikk, kulturell betydning, osv.

Alle disse retningene er i forskjellig grad representert ved de ulike institusjonene i Norge i dag. Noen av miljøene har egne musikkteknologiavdelinger (f.eks. ved NTNU), men de fleste er organisert innenfor rammene til større programmer (f.eks. musikkvitenskap ved UiO). Noen av miljøene fokuserer bare på undervisning, noen er rettet mest mot kunstneriske problemstillinger, mens andre igjen har en tydelig forskningsprofil.

Det som kjennetegner dagens aktivitet innenfor musikkteknologifeltet i Norge, er at den har vokst frem mer eller mindre tilfeldig, avhengig av enkeltpersoners entusiasme og institusjonenes skiftende prioriteringer. Etter en gradvis oppbygging av aktivitet på 1990- og 2000-tallet, ser vi nå at miljøene har begynt å komme i en konsolideringsfase. Vi ser at det kan være på sin plass å ta en diskusjon på nasjonalt plan om hvem som skal ta ansvar for hvilke musikkteknologiske delområder, hvilke områder som det gjerne kan være konkurranse på og om, og hvilke huller som bør fylles.