Bio

Design og programmering: Øyvind Hammer

Program for lydanalyse

Bio var et interaktivt analyseprogram for Silicone Graphics-maskiner, som viste sonogram, spektrogram, oscillogram, pitch-track, spektralt tyngdepunkt og støyinnhold.

Bio kan spektralanalysere en lyd av hvilken som helst lengde. Brukeren kan zoome inn og ut i sonogrammet, og få ut eksakte verdier for amplityde og frekvens, sistnevnte ved hjelp av en fasevokoder, ved å klikke i bildet. Programmet viser også et oscillogram, som i en lydeditor, et pitch-track og en kurve med et støyestimat.
Videre kan man se en kurve for spektralt tyngdepunkt (centroide), og i et eget vindu vises spektrogrammet for tidspunktet som markeres med musen. Områder av lyden kan spilles ut i høyttaler. Alle data kan eksporteres til tekstfiler for videre analyse f.eks. i Matlab eller til Postscript.

Bio ble opprinnelig skrevet som et bioakustisk verktøy i forbindelse med et forskningsprosjekt på brølaper i Costa Rica, hvor programforfatteren deltok. Etterhvert har det også vist seg nyttig i musikologisk analyse og til pedagogiske formål.

Den integrerte presentasjonen av forskjellige måledata gir et detaljrikt men forståelig inntrykk av ulike aspekter ved lyden, særlig i kombinasjon med avspilling.

På samme måte som Ceres, baserer Bio seg på FFT (Fast Fourier Transform), det vil si at det gjøres blokkvis spektralanalyse med et fast antall analysekanaler, jevnt spredt langs frekvensaksen. For å estimere de eksakte frekvensene til deltonene benyttes faseinformasjon.

Pitch-trackeren benytter samme algoritme som Pitchtracker, og benytter frekvensene til deltonene, som fasevokoderen har estimert. Grunntonen blir søkt etter ved hjelp av en enkel, heuristisk algoritm

Støyinnholdet estimeres ved hjelp av energien til et residual etter lineær-prediktiv koding. Alternativt kan man velge et normalisert måltall for spektral entropi.

Bio er designet og programmert av Øyvind Hammer, og senere vedlikeholdt av Kjetil S. Matheussen.