Pitchtracker

Design og programmering: Øyvind Hammer

Program for grunntoneanalyse

Pitchtracker leser en lydfil av vilkårlig lengde, og produserer et Postscript-dokument med nøyaktige grafer for grunntonefrekvens. Programmet kan utelukkende analysere monofone lydkilder.

I musikologisk sammenheng er det ofte interessant å finne grunntonefrekvens med stor nøyaktighet, og å kunne produsere publiserbare grafer. Analyse av intonasjon, mikrotonalitet, bruk av vibrato og annen ornamentering krever data med høyere oppløsning enn man typisk får fra kommersielle pitchtrackere. Med vårt program kan man lett se hurtige variasjoner i pitch ned til noen få cent.

Figuren under viser et typisk graf produsert av Pitchtracker – en analyse av 15 sekunder kvinnesang. Hver horisontale stiplede linje tilsvarer en kvarttone. Legg merke til bruk av vibrato, og hvordan enkelte noter starter med glissando oppover.

Vi har utviklet en egen algoritme for nøyaktig pitchtracking. Selv om denne algoritmen er enkel og forholdsvis primitiv, later den til å være både robust, rask og presis. Særlig fungerer den godt for sang.

Algoritmen baserer seg på en fasevokoder, som ved hjelp av FFT estimerer nøyaktig frekvens for den deltonen som befinner seg innenfor hver analysekanal, ca. 40 ganger i sekundet (fasevokoderen feiler dersom flere deltoner faller innenfor samme kanal). Problemet blir da å bestemme hvilken deltone som utgjør grunntonen. Vi søker først etter kraftigste deltone. Ofte er dette grunntonen, men det kan også være første eller andre overtone. Derfor sjekker vi om det er konsentrert energi rundt halvparten, tredjeparten eller 2/3 av frekvensen til den kraftigste deltonen, og velger eventuelt en lavere deltone som grunntone.

Pitchtracker er designet og programmert av Øyvind Hammer.

Pitchtracker skjermbilde